انجام امورثبت ازدواج موقت ودائم درمحل موردنظرشمایامحضرازدواج دربهترین محدوده شهرمشهد.صدورسندازدواج موقت ودائم بامهربرجسته وهولوگرام تشخیص اعتبارقابل ارائه به مراکزاقامتی و هتل های کل کشور.موردپذیرش قوه قضائیه ونیروی انتظامی و...

فعالیت این دفترفقط صدورسندازدواج می باشدوموردی جهت معرفی نداریم.هرگونه مزاحمتی پیگردقانونی دارد.

دفترازدواج شبانه روزی

سندازدواج موقت ودائم (صیغه نامه معتبر،عقدنامه شرعی)

http://webmac.ir/BFV/124.jpg

  • مدیریت:
  • وب سایت: https://ezdevaj-mashhad.ir/
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران