دکترکوروش محمدی

خدمات:خانواده درمانی-سکس تراپی-مشکلات جنسی-سردمزاجی-بی میلی-انحرافات جنسی-مشاوره فردی -درمان اضطراب وافسردگی

سوابق تحصیلی وحرفه ای:-دکترای تخصصی روانشناسی از دانشگاه تهران-رتبه ۷کنکورارشدورتبه ۲کنکوردکترا

-مولف ومترجم

  • تخصص: مشاور خانواده/سکس تراپ روان شناس/مدرس دانشگاه
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران