دکترحمیدنظری زاده

  • تخصص: ارتوپدی(جراح استخوان ومفاصل)
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: مطب شنبه تاچهارشنبه ازساعت ۳عصر دائرمی باشد هماهنگی با منشی برای زمان حضور برای ویزیت
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران