کلینیک ارتوپدی فنی آرام

اولین وبزرگترین مرکز آکادمیک ایران

ارتوز،پروتز،لباس سوختگی،بریس،کفی وکفش طبی

تحت نظر متخصصین ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو انجمن جهانی ارتوز وپروتز وانجمن علمی ارتوز وپروتز ایران

  • تخصص: ارتوپدی
  • وب سایت: http://www.clinicamputee.com
  • ساعت کاری: ساعت پذیرش:هرروز ازساعت۹صبح تا۸شب/روزهای پنجشنبه از۹صبح تا۲بعدازظهر
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران