فرزانه کارگر

عضو سازمان بین المللی انجمن روانشناسی 

APA مشاور و روان درمانگر

✅طرحواره درمانگر

✅ مشاوره فردی

 مهارتهای ارتباطی 

   کنترل خشم، مدیریت آموزش استرس ،اضطراب، تفکر نقاد، قاطعیت، و ...

✅زوج درمانگر بر اساس رویکرد شناختی -رفتاریCBT

  • تخصص: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران