دکتر رقیه اکبری

●عضو انجمن بین المللی ISN

●عضو انجمن کلیه ودیالیز اروپا

●دارنده گواهینامهCRRTازاسترالیا

دانشیار دانشگاه 

نظام پزشکی۷۳۶۰۴

  • تخصص: فوق تخصص کلیه ودیالیز(فشارخون وپیوند کلیه)
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران