دکتر سعید سلیمانی

دیسک نرمال

دیسک درحال انحطاط

دیسک برامده

فتق دیسک

دیسک نازک شده

انحطاط دیسک بااستئوفیت

بیمارستان اپادانا،خیابان سپهبد قره نی

ن.پ ۵۴۷۰۹

  • تخصص: انستزیولوژیست، فلوشیپ تشخیص ودرمان درد درمان دردهای حادومزمن
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: همه روزه صبحها
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران