دکتر زهرا اهنگریان

-مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی

-مدرس کارگاههای مهارتهای فرزندپروری

-مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی مشترک

•مشاور وروانشناس بالینی/مدرس دانشگاه

•مربی مهارتهای زندگی ومشاوره ازدواج

•عضوسازمان نظام روانشناسی ومشاوره ایران 

•عضوانجمن روانشناسی ایران

•پروانه نظام روانشناسی ومشاوره ایران۳۱۶۳

امل،خیابان ۱۷شهریور،فجرششم

  • تخصص: مشاور و ورانشناس بالینی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران