دکتر امیرمدیر

اندرولوژیست-اورولوژیست

ناباروری وناتوانی جنسی مردان

  • تخصص: جراح کلیه ومجاری ادراری
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران