ملیحه حسینی118برترایران Maliheh.Hosseini

حوزه کاری:فردی،زوج،مشاوره پیش از ازدواج،سکس تراپ،هیپنوتراپیست

📌مدارک :عضو انجمن نظام روانشناسی ایران 

عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی آسیا

عضو انجمن درمانگران هیجان مدار کاناداICEEFT

عضو انجمن خودکشی ایران 

دارای مدرک تخصصی زوج درمانگر( EFT)

دارای مدرک تخصصی فردی (PMC)

دارای مدرک تخصصی هیپنوتیزم بالینی آسیا

دارای مدرک تخصصی سکس تراپی 

دارای مدرک تخصصی طرحواره درمانی برای زوج و فرد

دارای مدرک تخصصی شناختی رفتاری برای زوج و فرد

دارای مدرک تخصصی شکست عاطفی و درمان نشخوار فکری

دارای مدرک اهمال کاری و افزایش اعتماد به نفس

دارای مدرک تروما ، خیانت و سوگ

دارای مدرک افسردگی و اضطراب

دارای مدرک آسیب شناسی شخصیت و ذهن آگاهی

📌سوابق:

_ روانشناس بالینی 

_ درمانگر زوج : طرحواره . هیجان مدارeft

_ درمانگر فردی: طرحواره .هیجان مدارeft

_سکس تراپ

_ هیپنوتراپیست و تقویت ایگو

_مشاوره پیش از ازدواج 

_درمان نشخوارفکری و شکست عاطفی

_ اهمال کاری و افزایش اعتماد به نفس

_درمان تروما ، خیانت و سوگ

_افسردگی و اضطراب 

_ آسیب شناسی شخصیت و ذهن آگاهی

پروانه اشتغال:11950

شماره نظام روانشناسی:61163

  • تخصص: روانشناس بالینی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: شنبه ،یکشنبه: ( ساعت ۱۷ تا ۲۰) سه شنبه ، چهارشنبه،پنج شنبه :(ساعت ۱۰تا ۱۳)
  • 118 برتر ایران