دکتر هدیه هدایت زاده رودسری

دکتر هدیه هدایت زاده رودسری

ونیر کامپوزیت لمینت سرامیکی بلیچینگ طراحی طرح لبخند و سایر خدمات دندانپزشکی

 پروتز،دندان مصنوعی ثابت و متحرک،پرکردن(ترمیم)همرنگ و امالگام،بریج روکش،جراحی ریشه باقیمانده و جراحی عقل نهفته جراحی و کشیدن دندان،جرمیگری و سفید کردن

  • تخصص: دندانپزشک
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران