داروخانه شبانه روزی دکتر کربکندی

عرضه کننده کلیه داروها ازجمله داروهای 

تخصصی ،کمیاب،ترکیبی وپوستی

موسس ومسئول فنی:دکترحسن کربکندی

عضوهیئت علمی دانشگاه ودارنده phdازانگلستان

  • تخصص: متخصص بیوتکنولوژی دارویی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران