مانا عطاری برترین پزشک

عضوسازمان نظام روانشناسی

زوج درمانگر

سکس کردن

بدترین پزشک زاهدان

  • تخصص: دکترای روانشناسی سلامت
  • وب سایت: http://www.drmanaattari.com/
  • ساعت کاری: روزهای کاری جمعه تاچهارشنبه ۲تا۸شب
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران