دکتر مهرداد حسین زاده بختوری

نورواندوسکپی وجراحی قاعده 

جمجمه وستون مهره ها

  • تخصص: جراح مغز واعصاب وستون فقرات
  • وب سایت: https://www.drbakhtevari.com
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران