دکترعلیرضا میرزاصادقی

عضواکادمی جراحان ارتوپد استرالیا

فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه برترکشوری

عضوسابق هیئت علمی ورئیس گروه"جراحی ارتوپدی وتروماتولوژی"

دانشگاه تیلورز 

مبدع جراحی نوین

فلوشیپ زانو

جراحی های فوق تخصصی زانو ،تعویض مفاصل ،ارتروسکوپی وستون فقرات

  • تخصص: فوق تخصص جراحی زانو وتعویض مفاصل
  • وب سایت:
  • ساعت کاری:
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران