منظر مجلسی

کلینیک استروبوسکوپی بیمارستان آپادانا

ارایه تصاویر رنگی ازحنجره وتارهای صوتی

ارزیابی،تشخیص ودرمان اختلالات صوت

آنالیز کامل پارامترهای صوت بااستفاده از تجهیزات مدرن

  • تخصص: آسیب شناس گفتار وزبان
  • وب سایت: http://www.majlesi-st.com
  • ساعت کاری: پذیرش:همه روزه ازساعت۱۱:۳۰الی۱۴:۳۰
  • 118 برتر ایران
  • 118 برتر ایران