دکترپریسا پورصمیمی

  • تخصص: متخصص عفونی فلوشیپ ایمنولوژی الرژی
  • وب سایت:
  • ساعت کاری: روزهای فرد ساعت 11صبح الی 15بعدازظهر